THÔNG TIN NÓNG:

Biến và hằng là gì? Cách sử dụng biến và hằng trong chương trình

Biến và hằng là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Biến (variable) là gì?

- Biến (variable) là gì? Trong lập trình biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.

- Dữ liệu do biến lưu trữ, được gọi là giá trị của biến.

Ví dụ 1:

  • Giả sử cần in kết quả của phép cộng 15+5 ra màn hình. Ta sử dụng câu lệnh Pascal sau đây: Writeln (15+5);
  • Ta có thể sử dụng hai biến X và Y để lưu giữ giá trị của hai số 15 và 5. Khi đó chúng ta có thể viết lại câu lệnh trên như sau: Writeln (X+Y);
  • Chương trình thực hiện như sau:

 

Biến là gì?

Khai báo biến

- Các biến dùng trong chương trình cần phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình.

- Việc khai báo biến bao gồm:

   + Khai báo tên biến

   + Khai báo kiểu dữ liệu

- Cú pháp: Var <tên biến> : <kiểu dữ liệu>;

- Ví dụ:

 

Khai báo biến

- Tùy theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau.

Sử dụng biến trong chương trình

- Các thao tác có thể thực hiện với các biến là:

+ Gán giá trị cho biến

+ Tính toán với biến

Thanh khoản là gì? Tính thanh khoản là gì? Tính thanh khoản của tài sản như thế nào?

   - Cần phải gán các giá trị dữ liệu thích hợp cho biến, kiểu dữ liệu của giá trị được gán phải trùng với kiểu của biến.

   - Khi gán giá trị mới, giá trị cũ sẽ bị xóa đi.

   - Có thể thực hiện việc gán giá trị cho biến tại bất kì thời điểm nào trong chương trình.

   - Cú pháp: <Tên biến> := <giá trị hoặc biểu thức>.

   - Ví dụ 1:

 

Sử dụng biến trong chương trình

- Giá trị của biến còn có thể gán nhờ các câu lệnh nhập dữ liệu read hoặc readln. Khi đó, máy tính sẽ đợi ta gõ các giá trị tương ứng của các biến m và n từ bàn phím và ấn Enter.

 - Ví dụ 2:

Read(m,n); hoặc readln(m,n);

Quy tắc đặt tên biến

  • Không được trùng tên với từ khoá
  • Ký tự đầu: Một chữ (a, A, b, B, …) hay gạch dưới “_”
  • Không có ký hiệu đặc biệt nào khác: !,@,#,$,%,^,&,*,(,),…
  • Các ký tự tiếp theo: chữ, số, gạch dưới và không có khoảng trắng

Khởi tạo giá trị cho biến

Các biến có thể được khởi tạo một giá trị khi khai báo hoặc gán giá trị sau khi khai báo. Giá trị các biến cũng có thể thay đổi. Các giá trị được lưu trong vùng nhớ của biến.

Giá trị khởi tạo mặc định của biến

Khi khai báo mà không khởi tạo giá trị cho biến, biến sẽ nhận các giá trị mặc định được quy định bởi một số ít trình biên dịch C/C++.

– Các biến số được khởi tạo giá trị mặc định là 0, 0.0 hoặc 0.0000000000.

– Các biến ký tự có giá trị khởi tạo là null ('\0')

– Các biến boolean có trị khởi khởi tạo là false (0).

Tầm vực của biến

Còn gọi là phạm vi hay scope của biến. Tầm vực của biến là vùng chương trình mà một biến tồn tại và sử dụng được.

Phú là gì quý là gì - Giàu Sang Phú Quý là gì?

Các loại phạm vi của biến

Các loại phạm vi của biến

– Toàn cục (global): bên ngoài tất cả các hàm, được sử dụng trong toàn chương trình.

– Cục bộ (local): chỉ sử dụng bên trong hàm.

  • Thân hàm: từ dấu { đến dấu } của thân hàm
  • Hoặc các khối con (từ dấu { đến dấu } của khối)

Hằng (constant) là gì?

Hằng (constant) là gì? Vùng nhớ có khả năng thay đổi hoặc không cho thay đổi dữ liệu. Các vùng nhớ mà giá trị dữ liệu có thể thay đổi được gọi là các biến.

Các vùng nhớ mà giá trị dữ liệu được khởi tạo một lần và không bao giờ thay đổi được gọi là các hằng số. Chúng thường được định nghĩa trong vùng toàn cục và được đặt trước bởi từ khóa const hoặc thông qua cú pháp #define.

Hằng (constant) là gì?

Cú pháp khai báo hằng:

#define <Tên hằng>  <Giá trị>

const <Kiểu dữ liệu> <Tên hằng> = <Giá trị>;

Ví dụ, có thể khai báo hằng PI như sau:

const float PI = 3.14;

//hoặc

#define PI 3.14

- Không thể dùng các câu lệnh để thay đổi giá trị của hằng. chương trình sẽ báo lỗi nếu ta cố thay đổi giá trị đó bằng các câu lệnh.

Hằng có những đặc điểm sau:

- Hằng bắt buộc phải được gán giá trị lúc khai báo. Một khi đã được khởi gán thì không thể viết đè lên

- Trị của hằng phải có thể được tính toán vào lúc biên dịch, do đó không thể gán một hằng từ một trị của một biến.

- Hằng bao giờ cũng static, tuy nhiên ta không thể đưa từ khoá static vào khi khai báo hằng.

Có ba thuận lợi khi sử dụng hằng trong chương trình của bạn:

- Hằng làm cho chương trình đọc dễ dàng hơn, bằng cách thay thế những con số vô cảm bởi những tên mang đầy ý nghĩa hơn

- Hằng làm cho dễ sửa chương trình hơn, việc thay đổi giá trị chỉ cần thực hiện một lần ngay tại vị trí khai báo hàm

- Hằng làm cho việc tránh lỗi dễ dàng hơn, nếu bạn gán một trị khác cho một hằng vốn đã được khai báo đâu đó trong chương trình trình biên dịch sẽ tự động thông báo lỗi vì hằng này đã được khai báo

Hy vọng bài viết Biến và hằng là gì? Cách sử dụng biến và hằng trong chương trìnhgiúp bạn hiểu hơn về Biến và Hằng. Mọi thông tin chỉ giúp bạn tham khảo.

Gay Là Gì? Les Là Gì? LGBT Là Gì? Bạn đã hiểu đúng về LGBT hay chưa?

TAGS
Scroll To Top